Volejte Po - Pá: 8 - 17 246 037 009


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Sedna, s.r.o., IČO: 27183939, DIČ: CZ2718393, vedená u Městského soudu v Praze, C 102678, „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.vone.cz.
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.1.    Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
1.2.    Aby bylo smlouvu uzavřít smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a)    Informace o nakupovaném zboží (na e-shopu označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Koupit“);
b)    Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného zboží, způsobu jeho doručení a platby
c)    Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

1.3.    V průběhu tvorby objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Potvrdit nákup“ objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami a potvrzení závazku k platbě, platba bude realizována vybranou platební metodou po potvrzení skladové dostupnosti, či naskladnění zboží, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Potvrdit nákup“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo nám.
1.4.    Vaši objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi námi a Vámi.
1.5.    Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů zboží, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
1.6.    V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
1.7.    V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

2.    PLATEBNÍ A CENOVÉ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

2.1.    Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu.
2.2.    Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
2.3.    Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a)    Bankovním převodem.
b)    Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží.

2.4.    Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
2.5.    Vlastnické právo ke zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte celkovou cenu a zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem přechází vlastnictví v moment, kdy je celková cena zaplacena a připsána na náš účet.

3.    DORUČENÍ ZBOŽÍ
   
3.1.    Zboží Vám bude doručeno po naskladnění či dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a)    Osobní odběr
b)    Doručení prostřednictvím přepravní společnosti, Toptrans, jeden muž, k prvním dveřím

3.2.    Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží Vám bude sdělena telefonicky po potvrzení objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu či telefonicky.
3.3.    Po převzetí zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností zboží od dopravce převzít.
3.4.    Nebezpeční škody na zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete.
3.5.    V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem Vás budeme informovat:

a)    očekávaný termín naskladnění
b)    mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat
c)    prodlení s dodáním zboží od našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

4.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1.    V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
4.2.    Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
4.3.    V případě, že bude mít zboží vadu, můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu Sedna, s.r.o., Křivenická 416, 181 00 Praha 8, telefon: 246 037 009 , info@vone.cz, případně osobně na adrese Parkerova 616, 1.p, 250 67   Praha východ, Klecany, tel: 720376746. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, níže. Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
4.4.    Má-li zboží vadu, máte právo na nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace, na odstranění vady, dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží.
4.5.    Právo na odstoupení od Smlouvy také máte jestliže:

a)    je-li vada opakovaná
b)    odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy
c)    je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

4.6.    Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě:

a)       Je-li vada zboží nevýznamná. 
b)       V případě, že jste si vadu na zboží způsobili sami.
c)        Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

4.7.    Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
4.8.    O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem či telefonicky.
4.9.    V případě, že je zboží objednáno v rámci podnikatelské činnosti, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.


5.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.    V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží.
5.2.    Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu info@vone.cz nebo dopisu na naši adresu Sedna, s.r.o., Křivenická 416, 181 00 Praha 8). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
5.3.    Jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
5.4.    Lhůta k odstoupení dle Podmínek se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
5.5.    V případě odstoupení od Smlouvy jste povinní nám zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme pro dodání zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme při dodání zboží nabízeli.
5.6.    V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdržíme, nebo nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět nám. Zboží nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
5.7.    V případě odstoupení od Smlouvy nám však odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým byste se se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení ceny.
5.8.    Prodávající je oprávněň odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby uvedené. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

Stručný přehled
Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
Originální obal není nutný
Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Zboží můžete vrátit na provozovně:
Parkerova 616, 1.p
250 67  Praha východ, Klecany
tel: 720376746

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:
Sedna, s.r.o.
Křivenická 416
181 00 Praha 8
telefon: 246 037 009

6.    ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

6.1.    Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
6.2.    Vyřizování požadavků spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@vone.cz. Informaci o vyřízení požadavků zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
6.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
6.4.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.    Pokud náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
7.2.    Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Prodávající bude doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
7.3.    Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody.
7.4.    V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od Smlouvy odstoupit.


Příloha 1 reklamace         


Příloha 2 odstoupení