Volejte Po - Pá: 8 - 17 246 037 009


Obchodní a platební podmínky:

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodejcem, společností Sedna s.r.o., IČO: 27183939, DIČ: CZ27183939, vedená u Městského soudu v Praze, C 102678, uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu vone.cz, zahradní nábytek
2. Nákup prostřednictvím elektronického obchodu vone.cz mohou uskutečnit fyzické a právnické osoby za předpokladu, že se budou řídit níže uvedenými podmínkami.
3. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaný spotřebitel, fyzická nebo právnická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala objednávku zpracovanou systémem vone.cz.
4. Při registraci musí zákazník vyplnit osobní údaje, které od něho vyžaduje formulář registrace. Tyto údaje budou požity výhradně pro vnitřní potřebu systému vone.cz.
5. Elektronickou objednávku se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky vone.cz, zpracovaný systémem obchodu.
6. Všechny přijaté objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zákazník, který nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je chráněn zárukou na veškeré zboží, která trvá 24 měsíců. U baterií, žárovek i jiných věcí je však nutno rozlišovat mezi zárukou a životností. Při požadavku na reklamaci či odstoupení neprodleně kontaktujte email: info@vone.cz.
7. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, či telefonicky, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Telefonické, či písemné potvrznení bude obsahovat také aktuální skladovou dostupnost a předběžný termín dodání, v případě, není li zboží skladem, může se termín z důvodu prodlení logistických služeb v čase lišit od původního, pro aktuální stav objednávky může kupující kontaktovat zákaznický servis, samotné dodání bude potvrzeno kupujícímu nejpozději den před vykládkou. Zákazník má kdykoli během této čekací doby právo odstoupit od smlouvy.
8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.
9. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Prodejce se zavazuje, veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.
10. Doprava zboží je vypočítána na základě místa dodaní a položky zboží. Výpočet ceny a druh přepravného je součástí objednávacího procesu, či lze vyžádat na tel. 720376746 či info@vone.cz
11. Úhradu za zboží je možno uskutečnit dobírkou Toptrans při dodání zboží, příkazem z účtu zákazníka, přímým vkladem na bankovní účet.
12. Doručovací metoda Toptrans - dodávka k prvním dveřím, jeden muž.

Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů: - poštou na adrese: Sedna, s.r.o., Křivenická 416, 181 00 Praha 8, osobně na adrese: Parkerova 616, 1.p, 250 67, Praha východ
4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit: - doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list) - reklamované zboží s veškerým příslušenstvím - podrobný popis závady.
5. V provozovně firmy je spotřebiteli  vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.
6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě: - opotřebení věci jejím obvyklým užíváním - neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou - poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.) - poškození nadměrným zatěžováním - poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Náklady spojené s oprávněnou reklamací, včetně dopravních, jsou v plné výši hrazeny prodejcem. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující má právo na mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu. 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  

 

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě od 1. 1. 2014

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na provozovně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na provozovně:

Parkerova 616, 1.p
250 67  Praha východ, Klecany
tel: 720376746

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:
Sedna, s.r.o.
Křivenická 416
181 00 Praha 8
telefon: 246 037 009

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Je dobré vědět
Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodejci oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky prostřednictvím emailu: info@vone.cz

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Stručný přehled:
Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
Zboží může být po dohodě vráceno i později.
Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající, Sedna, s.r.o., IČ: 27183939, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) a situací které stanoví zákon. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Sedna, s.r.o., Křivenická 416, 181 00, Praha 8, IČ: 27183939 Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická email info@vone.cz.
Sedna, s.r.o. si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

Cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např. ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout, nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.